S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

KRBY WALFER
Gelnická 2
Košice, 040 11
tel: +421 905 169 426
fax: +421 908 303 674 (predajňa)
krbywalfer(a)gmail.com
Fakturačná adresa : Vojenská 1332/3, Košice, 04001

TOVAR V AKCII

cena pred zľavou 1 903,00 €
naša cena 1 807,85 €
bežná cena 950,00 €
naša cena 826,00 €
cena pred zľavou 1 903,00 €
naša cena 1 807,85 €

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 21,00 €
naša cena 37,00 €
naša cena 30,00 €

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 internetového obchodu www. krbyeshop-w.sk

( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

DOPRAVA :

- Dodanie tovaru sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
  - Nižšie predávajúci uvádza možnosti dodania tovaru a poplatky za tieto jednotlivé možnosti dodania tovaru (platné pre celé územie Slovenskej republiky):
a) doprava na adresu určenú kupujúcim pri objednávke tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Top Trans v rámci celej SR :

 

Balíková preprava do 30kg ( na území SR ) 13€

Paletová preprava do 100kg ( na území SR )  26 €

Paletová preprava 101kg - 300kg ( na území SR )  35 €

Paletová preprava 301kg - 600kg ( na území SR )  46 €

 

Pri tovare kde je uvedené „Doprava zdarma“ sa žiadne ďalšie poplatky za dopravu neučtujú ( drvivá väčšina krbových vložiek, kachlí, pecí, sporákov, stavebníc, peletových a kanadských vložiek a kachlí )

Pri objednávke od 800 € s DPH na akýkoľvek tovar je doprava zdarma v rámci SR.


b) Osobný odber tovaru na našej predajni -0 EUR;


c) Pri tovare kde je uvedené „Doprava zdarma“ sa žiadne ďalšie poplatky za dopravu neučtujú. Doprava tovaru neobsahuje prípadné služby, ako je rozbalenie výrobku, zapojenie a predvedenie, odovzdanie obalového materiálu. Doručenie tovaru prebieha v dobe od 8 do 17 hodiny a nie skôr ako 2 dni od nákupu.

  1. Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou František Pomietlo - Krby Walfer, a.s., so sídlom Vojenská 1332/3, Košice, 04001, IČO: 45474303, DIČ: SK1077868429, Číslo živn.registra: 820-67988, okresný úrad Košice kontaktné tel. č. 0905 169 426, kontaktná e-mailová adresa: krbywalfer@gmail.com, (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného/ej predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www. krbyeshop-w.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) podľa § 622 OZ : Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a podľa § 623 OZ : Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ďalej sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného/ej predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.4. Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. „ Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

  1. Spôsob objednania tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www. krbyeshop-w.sk (ďalej len „ objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania objednávky, kde danú zmenu údajov kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany kupujúceho, kupujúci definitívne potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať Objednávku“, a tým je objednávka v štádiu riešenia. Objednávka sa považuje za doručenú predávajúcemu, ak dôjde predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo objednaného tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného tovaru a čas dodania tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania tovaru v objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. Objednávka doručená predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu bezodkladne po prijatí objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby kupujúceho o tom, že jeho objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu predávajúceho.

2.3. Doručenou objednávkou je kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho, t.j. skôr ako predávajúci odošle kupujúcemu e-mail s akceptáciou objednávky alebo predávajúci telefonicky oznámi kupujúcemu akceptáciu objednávky.
2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho, tak že o akceptácii objednávky upovedomí kupujúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke a to zaslaním e-mailu so zaevidovaním príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa potom považuje za záväzne nemennú

2.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého/ej v Kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www. krbyeshop-w.sk alebo dodať tovar zodpovedajúci/u popisu tovaru uvedeného/ej v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú Kúpnu cenu za tovar dohodnutý/ú v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje, že pri tovare v rámci zverejnenej ponuky na internetovej stránke www.krbyeshop-w.sk bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.

  1. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého/ej objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

3.2 Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www. krbyeshop-w.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu sa táto stáva záväznou.

3.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny a príslušných cien za využitie jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny: a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru, 0 EUR; b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, 0 EUR Pokiaľ však kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry kupujúcemu, predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od zmluvy odstupuje, a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.

3.4. Ak predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časi predávajúcim kupujúcemu podľa predošlej vety, predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, kupujúcemu spôsobom úhrady, ktorý si kupujúci zvolil pri objednávke, inak na číslo účtu, ktorý kupujúci uvedie v e-maili zaslanom na krbywalfer@gmail.com

3.5. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možno dodatočne meniť.

  1. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v objednávke ako „čas dodania“.

4.2. Dodacia lehota pri tovare, ktorého Kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. akceptáciou objednávky predávajúcim.

4.3. Ak predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, platí ust. čl. III. ods. 3.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

  1. Podmienky dodania Tovaru

5.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.
5.2. Nižšie predávajúci uvádza možnosti dodania tovaru a poplatky za tieto jednotlivé možnosti dodania tovaru (platné pre celé územie Slovenskej republiky):
a) doprava na adresu určenú kupujúcim pri objednávke tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Top Trans v rámci celej SR :

Balíková preprava do 30kg ( na území SR ) 13 €

Paletová preprava do 100kg ( na území SR )  26 €

Paletová preprava 101kg - 300kg ( na území SR )  35 €

Paletová preprava 301kg - 600kg ( na území SR )  46 €

Pri tovare kde je uvedené „Doprava zdarma“ sa žiadne ďalšie poplatky za dopravu neučtujú ( drvivá väčšina krbových vložiek, kachlí, pecí, sporákov, stavebníc, peletových a kanadských vložiek a kachlí )

Pri objednávke od 800 € s DPH na akýkoľvek tovar je doprava zdarma v rámci SR.

 

Pri tovare kde je uvedené „Doprava zdarma“ sa žiadne ďalšie poplatky za dopravu neučtujú.

 


b) Osobný odber tovaru na našej predajni -0 EUR;

 

c) Pri tovare kde je uvedené „Doprava zdarma“ sa žiadne ďalšie poplatky za dopravu neučtujú. Doprava tovaru neobsahuje prípadné služby, ako je rozbalenie výrobku, zapojenie a predvedenie, odovzdanie obalového materiálu. Doručenie tovaru prebieha v dobe od 8 do 17 hodiny.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s./Top Trans) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom, prípadne je zaslaná poštou na adresu kupujúceho samostatne. 

  1. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v príslušnom záručnom liste alebo v Reklamačnom poriadku predávajúceho uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

  • 622 : Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
  • 623 : Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe. Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru (napr. pádom, rozbitím, poškodením vonkajšieho krytu výrobku), v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia tovaru, ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru a/ alebo ak má tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste a/alebo na doklade o kúpe tovaru, pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: a) osobne na našej predajni, b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi (čl. VI. ods. 6.4. Všeobecných obchodných podmienok) poštou na adresu Predávajúceho: Krby walfer, Gelnická 2, Košice, 040 11

6.4. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobný popis reklamovanej vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa predmetná vada na tovare prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol tovar kupujúcemu predaný. V prípade, že k tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako 24 mesačná, kupujúci preukáže, že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania predloží kupujúci riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.

6.5. Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim – spotrebiteľom predávajúcemu, kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Kupujúci – spotrebiteľ tento taktiež nájde TU) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov (www.ec.europa.eu/consumers/odr/), ktorú nájde TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.6. V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

  1. Vrátenie tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.V prípade poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, je kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, do 14 dní od uzavretia Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu 7.1 VOP je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: František Pomietlo – krby walfer, Vojenská 1332/3, Košice, 04001, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: krbywalfer@gmail.com, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

7.2.V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od Zmluvy predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov kupujúcemu.

7.3. V prípade tovarov budú platby podľa bodu 7.2 VOP kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne na našej predajni Krby walfer, Gelnická 2, Košice, 040 11 alebo zaslaním na adresu predávajúceho: Krby walfer, Gelnická 2, Košice, 040 11 ; Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak kupujúci vráti tovar predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, v nepôvodnom obale a to v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým predávajúcemu vznikla. Predávajúci taktiež poučuje kupujúceho, že v prípade začatia poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom sú (§ 7 ods. 6 Zákon ao ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):
• predaj tovaru, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto čl. VOP je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy tovar vrátiť buď osobne na Krby walfer, Gelnická 2, Košice, 040 11, alebo odoslaním tovaru na adresu: Krby walfer, Gelnická 2, Košice, 040 11. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy kupujúcim, je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov

  1. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu.

8.3. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho pred odoslaním objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní objednávky

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka na príslušnom mieste na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk udeľuje predávajúcemu svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov,na marketingové účely predávajúceho, na účely ponúkania služieb a produktov predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií predávajúcim kupujúcemu o činnosti predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na uvedené účely (vrátane kontaktovania kupujúceho predávajúcim a zasielania informácií predávajúcim kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje kupujúci predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: krbywalfer@gmail.com alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu predávajúceho: František Pomietlo – krby walfer, Vojenská 1332/3, Košice, 04001. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojim spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje kupujúceho alebo, ak by mal kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak predávajúci tejto žiadosti kupujúceho nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo. Kupujúci taktiež zaškrtnutím príslušného políčka na príslušnom mieste na internetovej stránke predávajúceho www.krbyeshop-w.sk udeľuje predávajúcemu svoj súhlas k odovzdaniu svojej e-mailovej adresy uvedenej kupujúcim v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutej predávajúcemu v súvislosti s nákupom tovarov predávajúceho kupujúcim (ďalej v texte aj len „e-mailová adresa kupujúceho“) a to prevádzkovateľovi nákupného a porovnávacieho portálu Heureka.sk, t.j. spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727 na účely zaslania dotazníka spokojnosti s nákupom a spracúvania e-mailovej adresy Kupujúceho týmto prevádzkovateľom portálu Heureka.sk na tieto účely a to počas vyššie uvedeného času platnosti súhlasu kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle tohto bodu 9.4 Všeobecných obchodných podmienok.  komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho s ponukou podobných tovarov a/alebo služieb predávajúceho v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách.
8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru od akceptácie objednávky predávajúcim až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

8.6. Kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, podmienky poskytovania príslušných služieb majú prednosť pred aplikáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8.7. Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto, Košice.

8.8. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.9. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Kontakt :

František Pomietlo - Krby Walfer, a.s., so sídlom Vojenská 1332/3, Košice, 04001, IČO: 45474303, DIČ: SK1077868429, Číslo živn.registra: 820-67988, okresný úrad Košice kontaktné tel. č. 0905 169 426, kontaktná e-mailová adresa: krbywalfer@gmail.com

YzI5N2Zj